SDPI Logo

Ábhar Acmhainne i nGaeilge

Cuirfear réimse leathan acmhainní um PFS ar fáil ar an leathanach seo i ndiaidh a chéile. Is iad seo na hacmhainní is féidir a íoslódáil i láthair na huaire:

 

Pleanáil Fhorbartha Scoile - Treoirlínte

Teideal
Comhad
  Aonad 1: Tabhairt Insteach na Pleanála Forbartha Scoile
  Aonad 2: Múnlaí Pleanála Forbartha Scoile
  Aonad 3: Bealaí le Cur Chuig Athbhrethniú

 

Ábhar Acmhainne ó Sheimineár an TPFS do Scoileanna Lán-Ghaeilge (2009)

Bhí seisiúin ar na toipicí seo a leanas ar chlár an tseimineáir a d’eagraigh an TPFS do scoileanna lán-Ghaeilge i mí Márta, 2009:

 1. Forbhreathnú, Athbhreithniú, agus Aiseolas ón gCigireacht
 2. Féinmheastóireacht Scoile: Fócas ar an Teagasc agus ar an bhFoghlaim
 3. Pleanáil i leith Dea-Iompar a Chothú
 4. Straitéisí chun Cáilíocht na Foghlama a Chur chun Cinn

Is iad seo na hacmhainní ceardlainne is féidir a íoslódáil anois:

Teideal
Comhad
A.
Forbhreathnú, Athbhreithniú, & Aiseolas ón MUS
B.
Féinmheastóireacht Scoile: Teagasc & Foghlaim
B.
Roghnú Réimse le Meastóireacht a Dhéanamh air—Seicliosta
C.
Cothú Dea-Iompair
C.
Cothú Dea-Iompair: Ceardlann
C.
Cothú Dea-Iompair: Aiseolas ón gCeardlann
D.
Cárta Cabhrach agus Postaeirí do Dhaltaí
  (Pobalscoil Chorca Dhuibhne)
D.
Meantóireacht ar Mhúinteoirí Nua
  (Coláiste na Coiribe)
E.
Dúshláin agus Moltaí: Aiseolas ó Phléghrúpaí

 

Ábhar Acmhainne ó Sheimineáir Réigiúnda an TPFS (2008/09)

Bhí ceardlanna ar na toipicí seo a leanas ar chlár na seimineár réigiúnda a d’eagraigh an TPFS sa scoilbhliain 2008/09:

 1. An Cód Iompair: Iniúchadh agus Athbhreithniú (i gcomhthéacs Treoirlínte an BNLO)
 2. DEIS—Pleanáil um Chomhionannas Deiseanna a Sheachadadh: ag ullmhú phlean na scoile chun tabhairt faoin mhíbhuntáiste oideachasúil, mar a éilíonn DEIS/CDSS, an plean gníomhaíochta náisiúnta um chuimsiú oideachasúil, agus úsáid á baint as sraith ábhar acmhainne de chuid an TPFS atá faofa ag an Roinn Oideachais & Eolaíochta don phleanáil seo
 3. Féin-Mheastóireacht Scoile: Cur chuige do Ranna Ábhar, ag úsáid téamaí ó fhoilseachán na Cigireachta, Ag Breathnú ar an Scoil againne, chun díriú ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim

Is iad seo na hacmhainní ceardlainne is féidir a íoslódáil anois:

Teideal
Comhad
A.
Forbairt Cód Iompair: Treoirlínte an BNLO
A.
Iniúchadh ar Chód Iompair—Seicliosta an BNLO
B.
DEIS: Fianaise i leith Difríocht a Dhéanamh
  (Féach freisin Ábhar Acmhainne do Phleanáil DEIS)
C.
Féinmheastóireacht Scoile (FMS)
C.
FMS: Ceistiú—Tacsanamaíocht Bloom
C.
FMS: Ceistiú—Greille Féinmheastóireachta & Critéir Rathúlachta

 

Ábhar Acmhainne ó Sheimineáir Réigiúnda an TPFS (2007/08)

Bhí ceardlanna ar na toipicí seo a leanas ar chlár na seimineár réigiúnda a d’eagraigh an TPFS sa scoilbhliain 2007/08:

 1. Féinmheastóireacht Scoile: Treoir Phraiticiúil
 2. Pleanáil le haghaidh Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: Cur Chuige Uile-Scoile
 3. Measúnú chun Foghlama: Straitéis chun Teagasc agus Foghlaim a Fheabhsú

Is iad seo na hacmhainní ceardlainne is féidir a íoslódáil anois:

Teideal
Comhad
A.
Féinmheastóireacht ar an Teagasc & ar an bhFoghlaim
A.
Roghnú Réimse le Meastóireacht a Dhéanamh air—Seicliosta
A.
Obair Bhaile—Ábhar Acmhainne na CNCM
A.
Obair Bhaile—Ceistneoirí
B.
Pleanáil le haghaidh Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
B.
Cur Chuige i leith Pleanáil d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach
B.
Forbairt Lámhleabhair do Mhúinteoirí—Leid-Cheisteanna
B.
Lámhleabhar an Mhúinteora—Seicliosta
B.
Ionduchtú—Bileog Achomair Eolais do Mhúinteoirí Nua
B.
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach—Faisnéis Bhreise
C.
Measúnú chun Foghlama: Straitéisí Pleanála
C.
McF Bileog Oibre 1: Cleachtas Aonair—Leid-Cheisteanna
C.
McF Bileog Oibre 2: Cleachtas Grúpa—Leid-Cheisteanna
C.
McF Bileog Oibre 3: Seicliosta don Phleanáil
C.
McF Teimpléad do Phlean Gnímh
C.
McF Ceardlann

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi aon cheann de na toipicí seo, déan teagmháil, le do thoil, le hOifig an TPFS nó leis an gComhordaitheoir Réigiúnda a fhreastalaíonn ar an scoil agaibhse.

 

Ábhar Acmhainne ó Sheimineáir Réigiúnda an TPFS (2006/07)

Bhí ceardlanna ar na toipicí seo a leanas ar chlár na seimineár réigiúnda a d’eagraigh an TPFS sa scoilbhliain 2006/07:

 1. Pleanáil na Pleanála agus Eagrú an Phlean: Áiseanna Cabhracha
 2. Caighdeáin Acadúla a Ardú do Chách
 3. Aistriú ón mBunscoil go dí an Iarbhunscoil: Impleachtaí agus Straitéisí Pleanála
 4. Athbhreithniú ar an mBainistíocht Inscoile: Pleanáil don bhFeabhsú Scoile

Is iad seo na hacmhainní ceardlainne sin is féidir a íoslódáil anois:

Teideal
Comhad
A.
Pleanáil na Pleanála agus Eagrú an Phlean
A.
Ráiteas Achomair an Phlean Scoile
A.
Creatlach an Phlean Scoile le leideanna
B.
Ag Ardú Caighdeáin Acadúla do Chách
C.
Aistriú ón mBunscoil go dtí an Iarbhunscoil
C.
Aistriú-Tacaíochtaí do Mhic Léinn (Bileog Oibre)
C.
Aistriú-Plean Gnímh (Bileog Oibre)
D.
Athbhreithniú ar Bhainistíocht Inscoile

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi aon cheann de na toipicí seo, déan teagmháil, le do thoil, le hOifig an TPFS nó leis an gComhordaitheoir Réigiúnda a fhreastalaíonn ar an scoil agaibhse.

 

Ábhar Acmhainne ó Sheimineáir Réigiúnda an TPFS (2005/06)

Bhí ceardlanna ar na toipicí seo a leanas ar chlár na seimineár réigiúnda a d'eagraigh an TPFS idir Méan Fómhair agus Nollaig 2005:

 1. Pleanáil Scoile 2005: Fócas ar an Scoil Agaibhse
  Ag breathnú ar an bpleanáil sa scoil agaibhse i gcomhthéacs treonna náisiúnta sa phleanáil scoile, treoirleabhar na Roinne Oideachais & Eolaíochta, Ag Breathnú ar an Scoil Againne, agus téamaí na Meastóireachta Uile-Scoile
 2. Roinnphleanáil d'Ábhair Scoile-Ag gluaiseacht ar aghaidh
  Ag díriú ar chur chun cinn roinnt gnéithe tábhachtacha-an Mheasúnacht, ach go háirithe
 3. Meastóireacht ar Pholasaithe: An bhfuil polasaithe na scoile ag feidhmiú mar ba chóir? Cá bhfios duit?

Is iad seo na hacmhainní ceardlainne sin is féidir a íoslódáil anois:

 

Teideal
Comhad
A.
Pleanáil Scoile 2005: Fócas ar an Scoil Agaibhse
A.
Ag Breathnú ar an bPleanáil againne-Seicliosta (uirlis athbhreithnithe)
B.
Roinnphleanáil d'Ábhair Scoile-Ag Gluaiseacht ar Aghaidh
B.
Measúnacht-Ábhar Acmhainne
B.
Pleanáil d'Ábhar Scoile-Spreag-Cheisteanna
B.
Teimpléad do Phlean Ábhair
C.
Meastóireacht ar Pholasaithe
C.
Teimpléad don Mheastóireacht
C.
An Mheastóireacht-Spreag-Cheisteanna

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi aon cheann de na toipicí seo, déan teagmháil, le do thoil, le hOifig an TPFS nó leis an gComhordaitheoir Réigiúnda a fhreastalaíonn ar an scoil agaibhse

 

Leabhair de chuid an TPFS

 

  Teideal
Comhad
  Pleanáil Fhorbartha Scoile-Intreoir do Scoileanna Dara Leibhéal
(Aistriúchán ar an Leabhar Gorm, dréacht 1: tá leagan feabhsaithe á ullmhú)
  An Tionscnamh um Phleanáil Fhorbartha Scoile -Tuarascáil Náisiúnta Dul Chun Cinn 2002

 

Reachtaíocht

  Teideal
Comhad
  An tAcht Oideachais, 1998
  An tAcht Oideachais (Leas), 2000
  An tAcht um Stádas Comhionann, 2000
  Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (téacs dhátheangach)
Tá achtanna eile a théann i bhfeidhm ar scoileanna, ach níl téacs i nGaeilge ar fáil fós.

 

Ábhar Acmhainne don Phróiseas Pleanála: Athbhreithniú agus Dearadh

Teideal
Comhad
Fuinneog Fháthmheasa
Anailís ar an scoil-SCOT
Ag breathnú ar an Scoil
An Scoil Éifeachtach
Féin-Mheas Dearfach
Creatlach Pholasaí Scoile

 

Léirithe PowerPoint ó Sheimineáir Éagsúla

Teideal
Comhad
Pleanáil Fhorbartha Scoile-Forbhreathnú
Ag breathnú ar an scoil againne (LAOS)
Foghlaim & Teagasc 1
Foghlaim & Teagasc 2
Ag Bainistiú Droch Iompair
An tAcht Comhionannais 2000
An tAcht Oideachais (Leas) 2000
Ráiteas Straitéise-Freastal & Rannpháirtíocht

 

 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Bríd Uí Chitinn, Séamus Ó Liatháin, agus Pilib Ó Cribín, a chuir ábhar acmhainne i nGaeilge ar fáil dúinn.