SDPI Logo

Pleanáil DEIS i Scoileanna Dara Leibhéal

Leagann plean náisiúnta DEIS – plean gnímh do chuimsiú oideachais - béim bhreise ar phleanáil ag leibhéal na scoile aonair mar aon le leibhéal cnuasach scoileanna, ar bheartú spriocanna, agus ar thomhas dul chun cinn agus torthaí, d’fhonn a chinntiú go leanfaidh feabhas i dtorthaí oideachasúla do dhaoine óga infheistiú faoi thionscnamh DEIS.

Tuigeann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go bhfuil próisis phleanála ar bun cheana féin i bhformhór mór na scoileanna. Cabhraionn Ag Breathnú ar an Scoil Againne – Cúnamh le haghaidh féinmheasúnachta i scoileanna dara leibhéal (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 2003) le scoileanna ó thaobh phróiseas an athbhreithnithe inmheánaigh, na féinmheastóireachta agus na pleanála de. Is i gcomhthéacs obair na pleanála scoile go ginearálta ba cheart do na scoileanna atá páirteach i gclár náisiúnta DEIS cur chuige saindírithe i leith beartú spriocanna agus athbhreithniú leantach a ghlacadh.

Déanann Roinn 5 de phlean gnímh náisiúnta DEIS foráil d’fhorbairt teimpléad pleanála saincheaptha do na scoileanna atá páirteach in DEIS chun cabhrú leo i leith réiteach na bpleananna trí-bliana DEIS atá á n-iarraidh orthu.

De réir na forála seo, réitigh foireann an TPFS na hábhair thíos chun tacú le próiseas pleanála DEIS ag an dara leibhéal:

  1. Uirlisí Athbhreithnithe, chun cabhrú le scoileanna comhordú agus anailís a dhéanamh ar a sonraí bonnlíne – is é sin sonraí faoin staid reatha ag a bhfuil siad i gcás gach ceann de na heochair-réimsí – rud a threoróidh roghnú a gcuid spriocanna agus beart le haghaidh feabhsúcháin
  2. Creat do Phlean DEIS a chuimsíonn teimpléid le haghaidh pleananna gnímh, chun cabhrú le scoileanna taifid a dhéanamh ar na spriocanna i dtreo feabhsúcháin a leagfaidh siad síos do gach réimse, na bearta a bhfuil sé i gceist acu iad a chur i gcrích leis na spriocanna a bhaint amach, agus na socruithe a bhfuil sé ar intinn acu iad a dhéanamh le haghaidh monatóireachta agus meastóireachta
  3. Meabhrán Mínithe, chun eolas a chur ar fáil do scoileanna faoi phróiseas pleanála DEIS agus faoi úsáid na n-uirlisí agus na dteimpléad a réitigh an TPFS chun tacú leis an bpróiseas sin

Tá na hábhair thíos ar fáil anois le híoslódáil:

  Teideal
Íoslódáil
1.
Uirlisí Athbhreithnithe DOC
2.
Creat Phlean DEIS DOC
3.
Meabhrán Mínithe DOC
3a.
Aguisín leis an Meabhrán Mínithe:
  Spriocanna agus Beartú Spriocanna
DOC
4.
Gluais DOC

 

Tá tuilleadh eolais agus comhairle maidir le pleanáil DEIS agus feidhm na n-ábhar acmhainní seo ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Comhordaitheoir Réigiúnach de chuid an TPFS.

Tá sé mar aidhm ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go mbeadh an chéad phlean trí- bliana DEIS réitithe ag gach scoil faoi lár 2009.

Acmhainní Breise


Teideal Údar
Formáid
Resources for Developing a School-Wide Approach to Literacy
(Colour Version)
JCSP Team
Resources for Developing a School-Wide Approach to Literacy
(Black and White - Printer Friendly Version)
JCSP Team
Resources for Developing an Integrated Numeracy Plan JCSP Team
HSCL—Review Instruments for DEIS Schools HSCL National Team
The HSCL Scheme in Ireland—From Vision to Best Practice HSCL National Team
SCP—Guidelines towards Best Practice SCP Support Unit
SCP—Guidelines on Identifying Students at Risk of Early School Leaving SCP Support Unit
SCP—Student Referral Procedures and Support Programme Guidelines SCP Support Unit

 

Tá sonraí faoin Teastas Sóisearach – Clár Scoile agus faoin raon leathan tacaíochtaí agus ábhar atá réitithe ag Foireann an TSCS ar fáil ar shuíomh gréasáin an TSCS — www.jcsp.ie. Féach www.jcspliteracy.ie chomh maith i gcomhair ábhar chun tacú le straitéisí litearthachta agus uimhearthachta.

Tá sonraí faoin Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail mar aon le treoirlínte i leith dea-chleachtais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta—www.education.ie – sa chuid sin den suíomh a phléann le Cuimsiú Sóisialta.

Tá sonraí faoin gClár Críochnaithe Scoile, mar aon le raon treoirlínte i leith aithint agus tacú le daltaí atá i mbaol luathfhágála scoile agus i leith riarachán an Chláir Chríochnaithe Scoile ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Eolaíochta —www.education.ie – sa chuid sin den suíomh a phléann le Cuimsiú Sóisialta.